Yang, Huan, Xiaolin Lin, Jianquan Li, Yijiang Zhai, and Jing Wu. 2023. “A Review of Mathematical Models of COVID-19 Transmission”. Contemporary Mathematics 4 (1):75-98. https://doi.org/10.37256/cm.4120232080.